JAKÝ TYP KOLA JE VÁM NEJBLÍŽE ?
Elektrokolo
305/1045 (29%)
MTB 29"
337/1045 (32%)
MTB 27,5"
142/1045 (14%)
Silniční
82/1045 (8%)
Gravel bike
84/1045 (8%)
Krosové
95/1045 (9%)

Ochrana osobních údajů

 

Zásady zpracování osobních údajů

Firma Václav Culek, se sídlem Na Kohoutě  787/6, Ústí nad Labem, 40010, IČ: 67249051, (dále jen „správce “) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25.5.2018 informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.

Osobní údaje

Správcem budou zpracovávány Vaše následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení,
 • adresa,
 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • v případě podnikajících osob IČ, DIČ (dále jen „osobní údaje“)

Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako kupujícím a správcem jako prodávajícím, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Zákaznický účet a věrnostní klub

Pokud se rozhodnete pro vytvoření zákaznického účtu, Vaše osobní údaje využíváme též pro účely vedení věrnostního klubu, jehož členy se stáváte při založení zákaznického účtu on-line nebo na prodejně.

Pokud si nadále nepřejete být členy našeho věrnostního klubu, sdělte nám to prosím. Zrušíme Váš zákaznický účet a Vaše osobní údaje nebudeme pro tento účel dále zpracovávat. V takovém případě však přijdete o body získané v rámci věrnostního programu.

V případě, že po dobu delší než 3 roky se ke svému zákaznickému účtu nepřihlásíte nebo po tuto dobu u nás neprovedete žádný další nákup, Vás oslovíme s dotazem, zda chcete nadále zachovat Váš zákaznický účet. Pokud nám sdělíte, že nikoliv, tak vaše osobní údaje vymažeme, pokud nebude jiný právní důvod pro jejich uchování, a nebudeme Vás nadále považovat za svého zákazníka.

Pro výše uvedené účely, pro potřeby vedení věrnostního klubu, využíváme zejména následující osobní údaje:
 

 • identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, dodací a fakturační údaje);
 • kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo);
 • údaje o získaných bodech v rámci věrnostního programu;

 

Marketingová komunikace

Vaše osobní údaje můžeme dále na základě Vašeho souhlasu využívat pro účely zasílání marketingových nabídek a jiných obchodních sdělení, především pro zasílání novinek o našem zboží a službách a jiných obchodních sdělení související s naším zbožím a službami. Jedná se zejména o novinky a nabídky, které by pro Vás mohly být na základě vašich předchozích nákupů a zvolených preferencí relevantní. Rovněž Vám můžeme zasílat sdělení, která jinak navazují na Vámi provedený nákup (např. návod k montáži) nebo připomenutí týkající se nedokončeného nákupu. Novinky a obdobná obchodní sdělení Vám budeme zasílat prostřednictvím Vašich kontaktních údajů. Právním základem takového zpracování je Váš souhlas, který je dobrovolný, kdykoli odvolatelný a který nám můžete udělit během registrace zákaznického účtu. Údaje pro tento účel zpracováváme po dobu platnosti souhlasu nebo do té doby, než odvoláte svůj souhlas. Pokud svůj souhlas s tímto zpracováním odvoláte, bez dalšího přestaneme vaše osobní údaje pro účely zasílání marketingových sdělení zpracovávat.

V omezené míře Vás jakožto stávajícího zákazníka můžeme oslovovat i bez Vašeho souhlasu s nabídkou našich produktů či služeb, které souvisí s produkty či službami, které jste od nás již zakoupili. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje jen v omezeném rozsahu nezbytném pro zaslání relevantní nabídky. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem na informování našich zákazníků o našich obdobných produktech a službách. Pokud vyjádříte nesouhlas nebo námitky pro takovému zpracování, bude okamžitě ukončeno.

Pro výše uvedené účely, abychom Vám mohli zasílat relevantní marketingová sdělení, využíváme zejména následující osobní údaje:
 

 • identifikační údaje (zejména jméno, příjmení);
 • kontaktní údaje (e-mailová adresa, korespondenční adresa);
 • údaje o zboží a službách, které jsme Vám dodali;
 • údaje o Vámi zvolených preferencích

 

V rámci prodejní sezony můžeme pořádat spotřebitelské soutěže a akce. V případě, že se přihlásíte k účasti, budeme vaše údaje zpracovávat za účelem umožnění vaší účasti v takovéto soutěži a jejího vyhodnocení, a to včetně údajů, na kterých je soutěž postavena (např. údaje o nákupech, odpovědi na znalostní otázky apod.) Zpracování vašich údajů v rámci pořádání soutěží probíhá na základě souhlasu, který získáme registrací do soutěže. Souhlas se svou účastí na soutěžích pořádaných naší společnostížete kdykoliv odvolat, ze soutěže se odhlásit a my vaše údaje přestaneme zpracovávat.

Pro tyto účely využíváme zejména následující osobní údaje:
 

 • identifikační údaje (zejména jméno, příjmení);
 • kontaktní údaje (e-mailová adresa, korespondenční adresa)
 • datum narození (vyžaduje-li to povaha soutěže)

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení.  Vámi poskytnuté osobní údaje může též správce poskytnout dále subjektům:

Předání údajů spojené s vřízením objednávky v závislosti na výběru způsobu platby a dopravy může proběhnout se společnostmi:

 • Česká pošta, s.p., CZ47114983
 • PPL CZ s.r.o., CZ25194798

Předávání údajů spojené s marketingovými službami:

Právním důvodem je zde plnění povinností z uzavřené smlouvy se subjektem údajů a dále též oprávněné zájmy správce či třetí strany. Nejsou předávány osobní údaje náležící do skupiny zvláštních kategorií osobních údajů.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy.

Doba zpracování

Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.

Poučení subjektu údajů

Václav Culek KL sport informuje své zákazníky, že mají právo:

 1. získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 2. aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 3. aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování,  osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 4. aby správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti správcem, zpracování je protiprávní, a správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebují je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 5. aby správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému správci.
 6. vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u správce.
 7. v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Ústí nad Labem , dne 25.5.2018

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).